Biuletyn Informacji Publicznej
Samorzadowy Informator SMS
e-Mapa
Kanal Youtube
Gdzie jest burza?
Gdzie jest burza?
KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŻAGANIU

 

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŻAGANIU

w związku z określeniem obszaru skażonego afrykańskim pomorem świń u dzików na terenie powiatu żagańskiego

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 30 listopada 2019 r. rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 30 listopada 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wschowskiego, nowosolskiego i zielonogórskiego, na terenie powiatu żagańskiego określony został obszar skażony afrykańskim pomorem świń u dzików.

Obszar ten obejmuje gminy: Brzeźnicę i część gminy Żagań położoną na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 do granicy administracyjnej miasta Żagań, wyłączając miasto Żagań.

Na obszarze tym zakazuje się:

1) przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żaganiu;

2) wyprowadzania świń z pomieszczeń, w których są przetrzymywane;

3) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstw utrzymujących świnie tusz dzików, mięsa i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików oraz produktów, pasz, substancji, sprzętu, materiałów, narzędzi i innych przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem choroby;

4) wynoszenia i wywożenia świń i materiału biologicznego świń poza ten obszar;

5) prowadzenia:

a) targów, wystaw, pokazów, konkursów z udziałem świń;

b) skupu, obrotu i pośrednictwa w tym obrocie świniami pochodzącymi z obszaru skażonego;

6) wstępu do lasu;

7) czasowo organizowania polowań

Na obszarze tym nakazuje się:

1) posiadaczom świń sporządzenie oraz uaktualnianie spisu wszystkich świń, z podziałem na kategorie produkcyjne; w gospodarstwach, w których świnie są utrzymywane na otwartym terenie, pierwszy spis można przeprowadzić na podstawie danych szacunkowych;

2) przetrzymywanie świń w miejscu wykluczającym ich kontakt z dzikami żyjącymi na wolności;

3) skarmianie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących;

4) używanie w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, środków biobójczych dopuszczonych do obrotu i wykazujących działanie przeciwwirusowe do dezynfekcji przy wejściach i wyjściach z gospodarstwa, a także przy wejściu i wyjściu do pomieszczeń, w których przetrzymywane są świnie;

5) zgłaszanie przez osoby utrzymujące świnie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Żaganiu każdego upadku świń w gospodarstwach położonych na obszarze skażonym;

6) stosowanie przez osoby mające kontakt z dzikami środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w tym odkażanie rąk i obuwia;

7) zniszczenie pod urzędowym nadzorem zwłok dzików oraz mięsa, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików, u których wyniki badań próbek pobranych zgodnie z instrukcją diagnostyczną, wysłanych do badań laboratoryjnych w celu określenia genotypu wirusa choroby, dały wynik pozytywny, w sposób określony w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego)(Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.);

8) dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie padłych dzików Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Żaganiu;

9) wykorzystanie tusz oraz skór i narogów odstrzelonych dzików dostarczonych przez myśliwych do miejsc nadzorowanych przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, po uzyskaniu negatywnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń, na potrzeby własne myśliwych lub ich zniszczenie w sposób określony w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1,z późn. zm.);

10) poszukiwania w celu znalezienia padłych dzików lub ich części, w których uczestniczą:

a) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żaganiu lub wyznaczony przez niego pracownik powiatowego inspektoratu weterynarii,

b) osoby, z którymi Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żaganiu zawarł umowy cywilno – prawne, w celu realizacji zadań związanych z poszukiwaniem, zbieraniem i załadunkiem padłych dzików lub ich części,

c) dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich na obszarze obwodów łowieckich,

d) właściwy miejscowo nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na obszarach lasów państwowych lub wyznaczony przez niego pracownik,

e) Burmistrz, Wójt gminy właściwy ze względu na obszar skażony lub wyznaczony przez nich pracownik,

f) właściwe jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu województwa lubuskiego,

11) odstrzał sanitarny dzików na określonym obszarze i w terminach ustalonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żaganiu;

12) niezwłoczne dostarczanie przez myśliwych każdego odstrzelonego dzika wraz z patrochami i narogami do miejsca nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze dzików w skórach, wskazanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żaganiu, położonego na obszarze skażonym;

13) przechowywanie w miejscach nadzorowanych przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, o których mowa w pkt 12, tusz dzików w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz dzików z produktami, surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie się afrykańskiego pomoru świń.

14) odłów zwierząt łownych, przy czym sposób jego przeprowadzania oraz postępowania z odłowionymi zwierzętami, w tym czas, miejsce i termin ustala Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żaganiu.

Ponadto na obszarze tym zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Lubskiego nakazuje się:

1) nadleśniczym Powiatowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na obszarze w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich na obszarze obwodów łowieckich, Prezydentowi, Burmistrzowi, Wójtowi gminy właściwemu ze względu na obszar skażony, Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu województwa lubuskiego:

a) oczyszczanie terenu z padłych dzików lub ich części przez ich utylizację w zakładzie utylizacyjnym kategorii 1 lub postępowanie z padłymi dzikami lub ich częściami w sposób określony w art. 19 ust 1 lit c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1),

b) zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Żaganiu wszystkich przypadków padnięć i podejrzeń afrykańskiego pomoru świń u dzików.

Wykonanie rozporządzenia Wojewody Lubuskiego powierza się właściwym miejscowo, ze względu na obszar skażony: Powiatowym Lekarzom Weterynarii, Starostom, Prezydentom, Burmistrzom, Wójtom, Komendantom Powiatowym Policji, Komendantom Państwowej Straży Pożarnej, Nadleśniczym Nadleśnictw, a także zarządcom dróg oraz dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich, znajdujących się w całości lub części w obszarze skażonym.

Rozporządzenie zostało ogłoszone dnia 30 listopada 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego pod pozycją 3163.

 

Załączniki:

  1. Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wschowskiego i nowosolskiego. - link

  2. Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 16 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wschowskiego i nowosolskiego. - link

  3. Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wschowskiego i nowosolskiego. - link

  4. Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wschowskiego, nowosolskiego i zielonogórskiego. -link

  5. Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wschowskiego, nowosolskiego i zielonogórskiego. - link

  6. Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 30 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wschowskiego, nowosolskiego i zielonogórskiego. - link

 

DANE TELEADRESOWE POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W ŻAGANIU

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żaganiu, ul. Szprotawska 30 B, 68-100 Żagań

Tel. : (68) 367-10-99, fax: (68) 367-10-99, e-mail: zagan.piw@wet.zgora.pl,

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żaganiu

Monika Świca-Zielonka

 

 

 

 

 


Dodane: 2019-12-03 07:24:06 - Administrator
Aktualizacja: 2021-02-11 11:29:26 - Administrator

Lubuskie Warte Zachodu Wojewoda Lubuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Punkt informacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Zrzeszenie Wójtów i Burmistrzów Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Ktrajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Gazeta Lubuska Olimp Lubuski Lubuski Laur Oświaty Pogoda Zarządzanie Kryzysowe
Urząd Gminy Brzeźnica

ul. Zielonogórska 30
68-113 Brzeźnica
tel. 68 3681610
fax. 68 3771301
Województwo lubuskie
Powiat żagański

Sołectwa (oraz przysiółki)
Brzeźnica
Chotków (Studnice)
Jabłonów
Karczówka
Marcinów
Przylaski (Wojsławice)
Stanów
Wichów (Trojanówka, Przyborze)
Wrzesiny
Linki
Urząd Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Wydarzenia
Folklor
Zabytki
Galerie
Deklaracja Dostępności
Urząd Gminy Brzeźnica 2003-2021     |    Projekt i wykonanie © śp. IM kontynuacja JN
Kopiowanie i powielanie materiałów tylko za zgodą właściciela serwisu
Polityka prywatności i informacje o cookies - przeczytaj