Biuletyn Informacji Publicznej
Samorzadowy Informator SMS
e-Mapa
Kanal Youtube
Gdzie jest burza?
Gdzie jest burza?
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Remont i przebudowa budynku świetlicy w Chotkowie wraz z biblioteką"

Numer ogłoszenia: 203324 - 2014;
data zamieszczenia: 16.06.2014
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brzeźnica , ul. Zielonogórska 30, 68-113 Brzeźnica
woj. lubuskie, tel. 68 3681610, faks 68 3771301.
 
Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznica.com.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i przebudowa budynku świetlicy w Chotkowie wraz z biblioteką.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest remont i przebudowa budynku świetlicy w Chotkowie wraz z biblioteką. Zakres robót do wykonania objętych przedmiotem zamówienia obejmuje:
- remont budynku świetlicy w zakresie: wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymiany posadzek i pokrycia dachu, ocieplenia budynku, wymiany instalacji c.o i wod.-kan., wymiany instalacji elektrycznej, budowy wewnętrznej instalacji gazowej propan-butan;
- rozbudowę wiatrołapu;
- budowę osadnika ścieków V=10m3 z przyłączem kanalizacyjnym;
- budowę zbiornika na gaz propan-butan;
- budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego
 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.11.29.14-4, 45.31.00.00-3, 45.23.13.00-8.
 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
 
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2014.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WADIUM
 
Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 1 lipca 2014 r.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, ze zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 74 1090 2558 0000 0006 4000 0150.
5. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu potwierdzoną przez Wykonawcę.
6. Dowód wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz należy załączyć w oryginale do oferty.
 
III.2) ZALICZKI
 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie ww. warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia-nie spełnia.
 
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi się wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, iż zrealizował co najmniej 2 roboty budowlane o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia, to znaczy: wykonał remonty co najmniej 2 budynków (mieszkalnych lub niemieszkalnych) obejmujące roboty ogólnobudowlane, elektryczne, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjne, gazowe, o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł netto każdy, co potwierdzi odpowiednim dokumentem stwierdzającym ich należyte wykonanie. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykonał ww. roboty Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie ww warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia-nie spełnia.
 
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował sprzętem do wykonania niniejszego zamówienia. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie ww. warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia-nie spełnia.
 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami do wykonania niniejszego zamówienia, tj. Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami do wykonania niniejszego zamówienia, tj. min. 1 osobą kadry technicznej do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane lub im odpowiadające ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie ww. warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia-nie spełnia.
 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca do oferty musi dołączyć polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł - wraz z załączeniem kopii dowodu opłaty polisy. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie ww. warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia-nie spełnia.
 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brzeznica.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Brzeźnica ul. Zielonogórska 30, 68-113 Brzeźnica pok. nr 13.
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.07.2014 godzina 12:45, miejsce: Urząd Gminy Brzeźnica ul. Zielonogórska 30, 68-113 Brzeźnica pok. nr 7 (sekretariat).
 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt realizowany w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.
 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
 
 
Załączniki:
 
SIWZ
Załączniki do SIWZ
Specyfikacja techniczna
Dokumentacja branży budowlanej
Dokumentacja branży elektrycznej
Dokumentacja branży sanitarnaj
Przedmiar robót budowlanych
Przedmiar robót elektrycznych
Przedmiar robót sanitarnych
 


Dodane: 2014-06-16 18:44:51 - Administrator
Aktualizacja: 2014-09-03 07:59:47 - Administrator

Spis Powszechny Lubuskie Warte Zachodu Wojewoda Lubuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Punkt informacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Zrzeszenie Wójtów i Burmistrzów Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Ktrajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Gazeta Lubuska Olimp Lubuski Lubuski Laur Oświaty Pogoda Zarządzanie Kryzysowe
Urząd Gminy Brzeźnica

ul. Zielonogórska 30
68-113 Brzeźnica
tel. 68 3681610
fax. 68 3771301
Województwo lubuskie
Powiat żagański

Sołectwa (oraz przysiółki)
Brzeźnica
Chotków (Studnice)
Jabłonów
Karczówka
Marcinów
Przylaski (Wojsławice)
Stanów
Wichów (Trojanówka, Przyborze)
Wrzesiny
Linki
Urząd Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Wydarzenia
Folklor
Zabytki
Galerie
Deklaracja Dostępności
Urząd Gminy Brzeźnica 2003-2021     |    Projekt i wykonanie © śp. IM kontynuacja JN
Kopiowanie i powielanie materiałów tylko za zgodą właściciela serwisu
Polityka prywatności i informacje o cookies - przeczytaj