Biuletyn Informacji Publicznej
Samorzadowy Informator SMS
e-Mapa
Kanal Youtube
Gdzie jest burza?
Gdzie jest burza?
Trzecie zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. "Remont i modernizacja kuchni i świetlicy w Marcinowie"

 
I. WPROWADZENIE
W związku z realizacją zadania w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego programem PROW na lata 2007-2013, Gmina Brzeźnica reprezentowana przez Jerzego Adamowicza – Wójta Gminy, zaprasza do składania ofert na wykonanie zadanie pn.: "Remont i modernizacja kuchni i świetlicy w Marcinowie"
1. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie zapisy art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
3. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona zgodnie z ustawą Pzp i wynosi poniżej 30 000 euro;
4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
 
II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO
Nazwa zamawiającego: Gmina Brzeźnica
Adres zamawiającego: ul. Zielonogórska 30, 68-113 Brzeźnica
NIP: 924-186-85-55
REGON: 970770830
telefon: 68/368-16-10
faks: 68/377-13-01
internet: www.brzeznica.com.pl
e-mail: ugbrzeznica@brzeznica.com.pl
 
III. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest remont i modernizacja kuchni i świetlicy w Marcinowie.
2. Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45231300-8 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
3. Budynek objęty zamówieniem zlokalizowany jest w Marcinowie 18, na działce nr 114.
4. Zakres robót do wykonania objętych przedmiotem zamówienia obejmuje remont budynku świetlicy w zakresie:
- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymiany posadzek,
- wymiany instalacji c.o. i wod.-kan.,
- wymiany instalacji elektrycznej,
5. Dokładny opis zakresu i technologii wykonania znajduje się w załączonej dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót.
6. Wymaga się, aby Wykonawcy na wykonane roboty udzielili co najmniej 36-miesięcznej gwarancji jakości, natomiast na zainstalowane urządzenia zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta, jednak na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od daty odbioru końcowego.
7. Wykonanie robót budowlanych:
1) roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, wiedzą, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami Inspektora Nadzoru;
2) Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane;
3) wykonanie robót będzie się uważać za zakończone – odbiór końcowy, jeżeli odbiór nastąpi bez usterek;
4) w czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa;
5) do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie;
6) użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno-użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w projektach;
7) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości);
8) Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie trwale spiętej wszelkie dokumenty za wykonany przedmiot zamówienia, a zwłaszcza:
a) instrukcje (w języku polskim) użytkowania zamontowanych urządzeń,
b) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń,
c) protokoły z badania materiałów i urządzeń,
d) dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia,
e) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania,
f) zmiany w projekcie budowlanym i rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania wraz z uzyskanymi decyzjami odpowiednich organów.
g) protokoły z przeprowadzonych prób i badań,
9) zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom odpowiedniej Normy oraz o innych parametrach niż określone w projekcie.
10) Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia – do czasu ich wbudowania – przed zniszczeniem,
uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez Inspektora nadzoru.
11) Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizację lub przekazanie do utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki dla innego podmiotu wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji lub innego wykorzystania tych materiałów.
12) wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach:
a) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zm.);
b) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, ze zm.).
 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia dnia 15 października 2014 r.
 
V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 
VI. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Wraz z ofertą Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wypełnionego wg wzoru stanowiącego (Załącznik nr 2);
2) wypełniony kosztorys ofertowy (na podstawie przedmiaru robót – Załącznik nr 5);
2. Oferty Wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.
3. Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
 
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania, sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:
1) pisemnie na adres: Urząd Gminy Brzeźnica, ul. Zielonogórska 30, 68-113 Brzeźnica
2) faksem na numer: 68/377-13-01
3) drogą elektroniczną na adres: poniedzialekr@brzeznica.com.pl
2. Korespondencja kierowana do Zamawiającego powinna zawierać w tytule informację: Pytanie do zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn. "Remont i modernizacja kuchni i świetlicy w Marcinowie"
 
VIII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach związanych z niniejszym postępowaniem upoważnieni są:
- Roman Poniedziałek – fax. 68/368-13-01, email: poniedzialekr@brzeznica.com.pl
- Anna Burchardt – fax. 68/368-13-01, email: burchardta@brzeznica.com.pl
 
IX. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT
1. Ofertę stanowiącą odpowiedź na zapytanie należy składać w zamkniętej kopercie opisanej:
Oferta na wykonania zadania pn. "Remont i modernizacja kuchni i świetlicy w Marcinowie"
Nie otwierać przed dniem 22 sierpnia 2014 r. godz. 14:00
2. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Brzeźnica, ul. Zielonogórska 30, 68-113 Brzeźnica, pok. Nr 13, w terminie do dnia 22 sierpnia 2014 r. godz. 13:45
3. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Brzeźnica, ul. Zielonogórska 30, 68-113 Brzeźnica, sala posiedzeń, w dniu 22 sierpnia 2014 r. godz. 14:00
 
VI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY
1. Zamawiający będzie oceniał tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena oferowana.
3. Zamawiający żąda podawania ceny oferty w walucie PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będą dokonywane tylko w walucie polskiej.
4. Ceną ofertową brutto będzie cena przedmiotu zamówienia opisanego w Zapytaniu oraz w załącznikach do Zapytania ofertowego, zawierającą podatek VAT.
5. Cena ofertowa zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
6. Oferowana cena brutto jest ostateczną do zapłaty, jaką Zamawiający zapłaci za wykonanie zamówienia.
 
Załączniki
 
Zapytanie ofertowe
Załączniki Nr 1-3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
 


Dodane: 2014-08-13 22:20:48 - Administrator
Aktualizacja: 2014-12-04 13:24:35 - Administrator

Lubuskie Warte Zachodu Wojewoda Lubuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Punkt informacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Zrzeszenie Wójtów i Burmistrzów Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Ktrajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Gazeta Lubuska Olimp Lubuski Lubuski Laur Oświaty Pogoda Zarządzanie Kryzysowe
Urząd Gminy Brzeźnica

ul. Zielonogórska 30
68-113 Brzeźnica
tel. 68 3681610
fax. 68 3771301
Województwo lubuskie
Powiat żagański

Sołectwa (oraz przysiółki)
Brzeźnica
Chotków (Studnice)
Jabłonów
Karczówka
Marcinów
Przylaski (Wojsławice)
Stanów
Wichów (Trojanówka, Przyborze)
Wrzesiny
Linki
Urząd Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Wydarzenia
Folklor
Zabytki
Galerie
Deklaracja Dostępności
Urząd Gminy Brzeźnica 2003-2021     |    Projekt i wykonanie © śp. IM kontynuacja JN
Kopiowanie i powielanie materiałów tylko za zgodą właściciela serwisu
Polityka prywatności i informacje o cookies - przeczytaj