Biuletyn Informacji Publicznej
Samorzadowy Informator SMS
e-Mapa
Kanal Youtube
Gdzie jest burza?
Gdzie jest burza?
Obowiązki zarządców i właścicieli nieruchomości

 
   Z uwagi na zbliżający się okres zimowy przypomina się o obowiązku odpowiedniego utrzymania obiektów budowlanych z uwzględnieniem potencjalnych skutków długotrwałego działania czynników zewnętrznych . Wynika on wprost z przepisu art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późniejszymi zmianami), który stanowi, że "właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:
1) utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2;
2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska".
 
   Prawidłowe utrzymanie obiektów budowlanych obejmuje - w świetle przywołanego wyżej przepisu - między innymi systematyczne monitorowanie zalegającego śniegu na obiektach budowlanych. Ponadto wzdłuż krawędzi dachów częstokroć tworzą się sople, bryły, nawisy lodowe i śniegowe, mogące stanowić potencjalne zagrożenie dla osób, znajdujących się w pobliżu. W celu zminimalizowania prawdopodobieństwa narażenia na utratę zdrowia i życia ludzi, wystąpienia uszkodzeń obiektów lub katastrof budowlanych, należy przewidzieć kontrolowane usuwanie nadmiaru śniegu oraz tworzących się sopli lodu.
Tego rodzaju czynności należy powierzać wyspecjalizowanym w tym zakresie podmiotom (firmom), które zatrudniają pracowników z aktualnymi badaniami wysokościowymi, a także zapewniają niezbędne zabezpieczenia - zgodnie z wymaganiami bhp oraz posiadają sprzęt, pozwalający na bezpieczne dotarcie do wszystkich trudno dostępnych miejsc (np. okolice rynien, okapów) wymagających podjęcia prac. Należy zadbać o to, aby przed rozpoczęciem usuwania śniegu i lodu zabezpieczyć teren wokół obiektów (np. wygrodzenie, oznakowanie, stały dozór pracownika regulującego ruchem w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu w trakcie prowadzenia robót).
 
   Obowiązki właścicieli i zarządców w zakresie utrzymania obiektów budowlanych powinny być realizowane poprzez zapewnienie przeprowadzania kontroli okresowych, o jakich mowa wart. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Szczegółowy ich zakres i częstotliwość określone zostały w przywołanym wyżej przepisie.
 
   Niezależnie od kontroli okresowych, wykonywanych cyklicznie, na właścicielach i zarządcach spoczywa obowiązek zapewnienia przeprowadzenia jednorazowej kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu, o której mowa w mi. 62 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego - każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, opisanych wart. 61 pkt 2 tej ustawy.
Powyższe oznacza, że właściciele lub zarządcy powinni, niezwłocznie po stwierdzeniu uszkodzenia obiektu w wyniku działania czynników zewnętrznych, zlecić przeprowadzenie kontroli obiektu w celu ustalenia możliwości jego dalszej eksploatacji, określenia niezbędnych do wykonania prac zabezpieczających i remontowych, a w razie potrzeby wyznaczenia tej części obiektu, która powinna być wyłączona z użytkowania do czasu usunięcia uszkodzeń . Kontrole takie należy zlecać osobom, posiadającym odpowiednie kwalifikacje. Jednak najczęściej będą to kontrole kompleksowe - obejmujące zarówno sprawdzenie elementów konstrukcyjnych, jak i instalacji (gazowej, elektrycznej, wod.-kan.). Zatem do takich kontroli będą powoływane zespoły (komisje), w skład których wejdą osoby, posiadające odpowiednie uprawnienia w różnych specjalnościach.
 
   Na przestrzeni ostatnich lat w trakcie trwania sezonu grzewczego odnotowywane są liczne przypadki zatrucia tlenkiem węgla. Zjawiskiem nagminnym jest uszczelnianie otworów wentylacyjnych w przewodach kominowych poprzez ich zakrywanie różnego rodzaju materiałami w celu wyeliminowania "wychłodzenia" mieszkań . Działania takie stanowią jedną z najczęstszych przyczyn zatrucia tlenkiem węgla. Kolejną główną przyczyną występowania czadu w mieszkaniach jest niesprawność lub niedrożność instalacji odprowadzających gazowe produkty spalania paliw gazowych, stałych i oleju opałowego. Z kolei wadliwie funkcjonujące instalacje gazowe mogą spowodować wybuch, a w konsekwencji doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji obiektu w sposób uniemożliwiający jego dalszą eksploatację.
 
Właściciele i zarządcy obiektów mają obowiązek przeprowadzania przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia:
 
- co najmniej raz w roku okresowych kontroli i czyszczenia przewodów kominowych wentylacyjnych,
- co najmniej raz w roku okresowych kontroli i cztery razy w roku czyszczenia przewodów kominowych dymowych (paliwo stałe),
- co najmniej raz w roku okresowych kontroli i dwa razy w roku czyszczenia przewodów kominowych spalinowych (gaz i olej opałowy),
- co najmniej raz w roku okresowych kontroli instalacji gazowych,
- co najmniej raz na pięć lat okresowych kontroli instalacji elektroenergetycznych i piorunochronnych.
 
   W razie konieczności podjęcia działań naprawczych, wyłączenia z użytkowania określonych urządzeń, instalacji, przewodów kominowych lub części obiektu, konieczne jest niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie wszystkich użytkowników.
 
   Mając na względzie bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzi oraz mienia, niniejszym pismem - w ramach działań prewencyjnych - przypomina się o obowiązkach z zakresu utrzymania obiektów, wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane. Jednocześnie zwracamy się z wnioskiem do organów samorządowych o przekazanie tych informacji podległym jednostkom (sołectwom, administratorom), odpowiedzialnym za utrzymanie obiektów pozostających w zasobach powiatu i poszczególnych gmin - w celu dotarcia do jak najliczniejszej grupy właścicieli i zarządców obiektów budowlanych.
 
Żagań, dnia 3 listopada 2016 r.
 
 
 
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej

st. kpt. mgr Marek Ławrecki
Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
 
Paweł Krzaczkowski
 
 
 
 
 
 
 


Dodane: 2016-11-08 14:21:37 - Administrator
Aktualizacja: 2017-02-02 07:12:24 - Administrator

Spis Powszechny Lubuskie Warte Zachodu Wojewoda Lubuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Punkt informacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Zrzeszenie Wójtów i Burmistrzów Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Ktrajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Gazeta Lubuska Olimp Lubuski Lubuski Laur Oświaty Pogoda Zarządzanie Kryzysowe
Urząd Gminy Brzeźnica

ul. Zielonogórska 30
68-113 Brzeźnica
tel. 68 3681610
fax. 68 3771301
Województwo lubuskie
Powiat żagański

Sołectwa (oraz przysiółki)
Brzeźnica
Chotków (Studnice)
Jabłonów
Karczówka
Marcinów
Przylaski (Wojsławice)
Stanów
Wichów (Trojanówka, Przyborze)
Wrzesiny
Linki
Urząd Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Wydarzenia
Folklor
Zabytki
Galerie
Deklaracja Dostępności
Urząd Gminy Brzeźnica 2003-2021     |    Projekt i wykonanie © śp. IM kontynuacja JN
Kopiowanie i powielanie materiałów tylko za zgodą właściciela serwisu
Polityka prywatności i informacje o cookies - przeczytaj