Biuletyn Informacji Publicznej
Samorzadowy Informator SMS
e-Mapa
Kanal Youtube
Gdzie jest burza?
Gdzie jest burza?
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych

Brzeźnica, dnia 7 lutego 2017 r.
 
Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U z 2016 r., poz. 1817)
 
Wójt Gminy Brzeźnica
 
zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych z zakresu:
 
1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
2. Kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji.
 
I. Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji konkursowej:
 
1. W skład komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert;
3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności i nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
4. zgłaszają swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też podmiot zgłaszający kandydata, którego wzór określa załącznik do niniejszego ogłoszenia.
5. akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności.
 
Zadaniem Komisji Konkursowej jest:
 
1. ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie;
2. proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami;
3. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Brzeźnica.
 
Termin zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej upływa z dniem 15 lutego 2017 roku (do godz. 15:00)
 
Zgłoszenie kandydata na załączonym formularzu należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Zgłoszenie do komisji konkursowej" w sekretariacie Urzędu Gminy w Brzeźnicy, ul. Zielonogórska 30, 68-113 Brzeźnica.
 
Załączniki:
Formularz zgłoszeniowy na członka komisji
 
 


Dodane: 2017-02-08 12:16:54 - Administrator
Aktualizacja: 2017-04-27 20:42:01 - Administrator

Spis Powszechny Lubuskie Warte Zachodu Wojewoda Lubuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Punkt informacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Zrzeszenie Wójtów i Burmistrzów Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Ktrajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Gazeta Lubuska Olimp Lubuski Lubuski Laur Oświaty Pogoda Zarządzanie Kryzysowe
Urząd Gminy Brzeźnica

ul. Zielonogórska 30
68-113 Brzeźnica
tel. 68 3681610
fax. 68 3771301
Województwo lubuskie
Powiat żagański

Sołectwa (oraz przysiółki)
Brzeźnica
Chotków (Studnice)
Jabłonów
Karczówka
Marcinów
Przylaski (Wojsławice)
Stanów
Wichów (Trojanówka, Przyborze)
Wrzesiny
Linki
Urząd Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Wydarzenia
Folklor
Zabytki
Galerie
Deklaracja Dostępności
Urząd Gminy Brzeźnica 2003-2021     |    Projekt i wykonanie © śp. IM kontynuacja JN
Kopiowanie i powielanie materiałów tylko za zgodą właściciela serwisu
Polityka prywatności i informacje o cookies - przeczytaj