Biuletyn Informacji Publicznej
Samorzadowy Informator SMS
e-Mapa
Kanal Youtube
Gdzie jest burza?
Gdzie jest burza?
Zaproszenie do składania ofert na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Brzeźnica na lata 2014-2024

Brzeźnica, dnia 13.01.2014 r.
Nr sprawy: SE.2710.1.2014
 
 
Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Brzeźnica na lata 2014 - 2024
 
 
   Na podstawie art. 4 pkt 8. ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz.907 z późń. zm.) oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Brzeźnicy zapraszamy w trybie zapytania ofertowego do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Brzeźnica na lata 2014-2024.
 
1. Zamawiający: Gmina Brzeźnica, ul. Zielonogórska 30, 68-113 Brzeźnica, NIP: 924 18 68 555
 
2. Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentu pn.: Strategia Rozwoju Gminy Brzeźnica na lata 2014 – 2024, zgodnie z wszelkimi wymaganiami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
 
3. Kod CPV – 73220000-0 Usługi doradcze w zakresie rozwoju
 
4. Informacje ogólne dotyczące wykonania opracowania:
Struktura strategii powinna obejmować minimum następujący zakres danych:
1) Diagnoza sytuacji:
a) przestrzeń i środowisko
b) umiejscowienie gminy w województwie i kraju,
c) charakterystyka sieci osadniczej,
d) opis zasobów naturalnych,oraz warunków przyrodniczych gminy
e) opis zasobów kulturowych,
 
2) Sfera społeczna:
a) demografia (liczba ludności, przyrost naturalny oraz migracje, struktura wiekowa ludności),
b) poziom wykształcenia,
c) rynek pracy (liczba i struktura pracujących, poziom bezrobocia, źródła utrzymania, dochody gospodarstw domowych),
d) uczestnictwo w kulturze,
 
3) Sfera gospodarcza:
a) główni pracodawcy,
b) struktura podstawowych branż gospodarki (rolnictwo, usługi,turystyka,itd.),
c) ilość podmiotów gospodarczych i osób zatrudnionych w poszczególnych sektorach,
 
4) Infrastruktura techniczna:
a) mieszkalnictwo,
b) sieć komunikacyjna,
c) wodociągowa ,
d) kanalizacyjna, gospodarki odpadami ( w tym stan infrastruktury i liczba osób z niej korzystających),
f) energetyczna
 
5) Infrastruktura społeczna:
a) edukacyjna,
b) sportowa,
c) kultury,
d) ochrony zdrowia i opieki społecznej,
e) bezpieczeństwo publiczne
 
6) Zarządzanie:
a) możliwości budżetowe gminy (przychody,struktura wydatków),
b) planowanie strategiczne (opracowane programy średniookresowe) i promocja gminy,
c) kapitał społeczny (liczba organizacji pozarządowych, aktywność mieszkańców, aktywność wyborcza)
 
7) Analiza SWOT:
a) misja i wizja strategii (cel generalny),
b) cele strategiczne (obszary priorytetowe),
c) cele operacyjne oraz proponowane kierunki działań,
d) zgodność ze strategicznymi dokumentami,
e) system wdrażania i monitorowania,
f) źródła finansowania,
g) opis konsultacji społecznych,
h) Wieloletni Plan Inwestycyjny (Wieloletnia Prognoza Finansowa)
 
Zakres realizacji usługi obejmuje także:
a) przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych dokumentu, a także organizację i przeprowadzenie spotkań informacyjnych: z mieszkańcami gminy, z organizacjami pozarządowymi, z radnymi, z sołtysami, z pracownikami urzędu, z przedsiębiorcami, itp.
 
b) przeprowadzenie badań społecznych: zbieranie wniosków, uwag, ankietyzacja ( liczba mieszkańców Gminy Brzeźnica = 3902) itp. oraz merytoryczne opracowanie zebranych danych,
 
c) przygotowanie systemu monitorowania i ewaluacji realizacji Strategii oraz wszelkich niezbędnych dokumentów wykonawczych (np. listy wskaźników, metodologii określania ich wartości bazowych i docelowych, częstotliwości ich monitorowania,wzór protokołu,harmonogramu sprawdzającego postępy w realizacji Strategii itp.)
 
d) przygotowanie wniosku o wydanie opinii w trybie przepisów art. 46, 48 i art. 57 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późno zm.) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie konieczności/lub jej braku sporządzenia Prognozy Oddziaływania na Środowisko oraz uwzględnienie ewentualnych uwag RDOŚ w Strategii.
 
e) prezentacja Strategii na Komisjach oraz Sesjach Rady Gminy.
 
5. Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 31.05.2014 r.
 
6. Koszty wykonania zamówienia. Prosimy o podanie ceny netto + podatek VAT = cena brutto za wykonanie zamówienia.
 
7. Oferta (zgodnie z załącznikami do niniejszego zaproszenia) musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Kopertę należy opisać według wzoru: Oferta na opracowanie dokumentu pn "Strategia Rozwoju Gminy Brzeźnica na lata 2014-2024".
 
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ocen
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
 
Zamawiający uzna spełniony warunek doświadczenia jeśli wykaże, że należycie wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej 2 usługi o podobnym charakterze na wykonanie specjalistycznych dokumentów tj. strategii na poziomie gminy, powiatu bądź województwa.
W celu wykazania powyższego warunku wykonawca przekaże wraz z ofertą wykaz zrealizowanych usług wraz z referencjami.
Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje personelem zdolnym do wykonania zamówienia.
Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona w oparciu o kryterium spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów załączonych przez wykonawców.
 
9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawcy:
1) Oferta zawierającą cenę netto + VAT = cena brutto skalkulowaną za całość przedmiotu zamówienia, podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentacji, pod rygorem odrzucenia oferty wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:
a) posiadanie uprawnień do wykonania wskazanych zadań
b) posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia
c) dysponowania odpowiednim potencjałem do wykonania przedmiotu zamówienia
2) Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej / wypis z KRS
3) Wykaz zrealizowanych usług o podobnym charakterze wraz dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje).
4) Wykaz personelu kluczowego potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu.
5) Parafowana umowa na wykonanie usługi.
 
10. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego osobiście lub przesłać pocztą, na adres siedziby Zamawiającego, tj. Gmina Brzeźnica, ul. Zielonogórska 30, 68-113 Brzeźnica fax: 68 3771301, e-mail: ugbrzeznica@brzeznica.com.pl
 
11. Termin złożenia oferty. Ofertę należy złożyć do dnia 20.01.2014 r. do godz. 15:00
 
12. Osobą do kontaktu z oferentami jest pani Danuta Roszak - Sekretarz Urzędu Gminy w Brzeźnicy, ul. Zielonogórska 30, pok. Nr 7, tel. 68 368-16-12
 
13. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium:
- wartość ceny brutto
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub podjęcia negocjacji z Oferentami w przypadku, gdy zaproponowane oferty cenowe przekroczą kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego Zamówienia.
 
UWAGI I WYJAŚNIENIA
Cena ofertowa powinna mieć charakter ryczałtowy i powinna być tak skalkulowana, aby obejmowała wszystkie niezbędne koszty wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. opracowania dokumentu finalnego pn.: Strategia Rozwoju Gminy Brzeźnica na lata 2014-2024 - w tym również koszty związane z ewentualną koniecznością przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 
Załączniki:
1. Oferta na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Brzeźnica na lata 2014 - 2024
2. Projekt umowy
3. Wykaz zrealizowanych usług o podobnym charakterze


Dodane: 2014-01-15 13:04:05 - Administrator
Aktualizacja: 2014-06-02 11:35:40 - Administrator

Lubuskie Warte Zachodu Wojewoda Lubuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Punkt informacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Zrzeszenie Wójtów i Burmistrzów Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Ktrajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Gazeta Lubuska Olimp Lubuski Lubuski Laur Oświaty Pogoda Zarządzanie Kryzysowe
Urząd Gminy Brzeźnica

ul. Zielonogórska 30
68-113 Brzeźnica
tel. 68 3681610
fax. 68 3771301
Województwo lubuskie
Powiat żagański

Sołectwa (oraz przysiółki)
Brzeźnica
Chotków (Studnice)
Jabłonów
Karczówka
Marcinów
Przylaski (Wojsławice)
Stanów
Wichów (Trojanówka, Przyborze)
Wrzesiny
Linki
Urząd Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Wydarzenia
Folklor
Zabytki
Galerie
Deklaracja Dostępności
Urząd Gminy Brzeźnica 2003-2021     |    Projekt i wykonanie © śp. IM kontynuacja JN
Kopiowanie i powielanie materiałów tylko za zgodą właściciela serwisu
Polityka prywatności i informacje o cookies - przeczytaj