Biuletyn Informacji Publicznej
Samorzadowy Informator SMS
e-Mapa
Kanal Youtube
Gdzie jest burza?
Gdzie jest burza?
Ogłoszenie Wójta Gminy Brzeźnica o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeźnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 647, ze zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Brzeźnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
w dniach od 19 maja 2014 roku do dnia 18 czerwca 2014 roku w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica, ul. Zielonogórska 30, 68-113 Brzeźnica, w pok. nr 13 w godz. od 08:00 do 14:00.
 
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium odbędzie się w dniu 10 czerwca 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica, ul. Zielonogórska 30, 68-113 Brzeźnica, w sali narad o godz. 10:00.
 
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.
 
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Brzeźnica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2014 r.
 
Na podstawie art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
 
Zgodnie z art. 54 ust. 3 w związku z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy może zgłosić uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w sposób i w terminie określonym powyżej.
 
Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brzeźnica. Uwagi i wnioski mogą być składane w Urzędzie Gminy Brzeźnica, ul. Zielonogórska 30, 68-113 Brzeźnica lub przesłane na podany wyżej adres adres, w terminie do dnia 10 lipca 2014 r.
 
Wójt Gminy Brzeźnica
mgr inż. Jerzy Adamowicz
 
Załączniki:
Studium
Prognoza
Studium projekt (plik jpg 20MB)
 


Dodane: 2014-05-27 18:31:17 - Administrator
Aktualizacja: 2014-09-03 07:57:09 - Administrator

Spis Powszechny Lubuskie Warte Zachodu Wojewoda Lubuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Punkt informacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Zrzeszenie Wójtów i Burmistrzów Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Ktrajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Gazeta Lubuska Olimp Lubuski Lubuski Laur Oświaty Pogoda Zarządzanie Kryzysowe
Urząd Gminy Brzeźnica

ul. Zielonogórska 30
68-113 Brzeźnica
tel. 68 3681610
fax. 68 3771301
Województwo lubuskie
Powiat żagański

Sołectwa (oraz przysiółki)
Brzeźnica
Chotków (Studnice)
Jabłonów
Karczówka
Marcinów
Przylaski (Wojsławice)
Stanów
Wichów (Trojanówka, Przyborze)
Wrzesiny
Linki
Urząd Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Wydarzenia
Folklor
Zabytki
Galerie
Deklaracja Dostępności
Urząd Gminy Brzeźnica 2003-2021     |    Projekt i wykonanie © śp. IM kontynuacja JN
Kopiowanie i powielanie materiałów tylko za zgodą właściciela serwisu
Polityka prywatności i informacje o cookies - przeczytaj